Az Országgyűlés 2017-ben módosította a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényt (Kultv.), mely 2018. január 2-től lépett hatályba.

A jogszabály változásából következően a közművelődési tevékenység támogatását kötelező feladatként ellátó települési önkormányzatok 2018-ban a korábbi évekhez képest több alkalommal tárgyalnak közművelődési napirendet. A közművelődési tevékenységet alapfeladatként ellátó közművelődési intézmények, a közművelődési szakemberek, a közművelődési feladatot közművelődési megállapodással ellátó szervezetek, a közművelődési célú egyesületek is fokozottan figyelnek az őket érintő teendők megoldására.

Aktuális cikkünkben a kulturális alapú gazdaságfejlesztés tevékenység témakört dolgozzuk fel.

Kérdés: A Kultv.-ben hol található a kulturális alapú gazdaságfejlesztés tevékenység feltételeinek biztosítása közművelődési alapszolgáltatás?

Válasz: A Kultv. 76. § (1) szerint a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. A (2) bekezdés szerint a települési önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatát a közművelődési alapszolgáltatások – a települési önkormányzat eltérő adottságaira figyelemmel történő – megszervezésével, pénzügyi támogatás biztosításával, valamint a közművelődés helyi lakossági képviseletének biztosítása révén látja el. A (3) bekezdés tartalmazza a közművelődési alapszolgáltatások felsorolását, melynek g) pontja nevesíti a kulturális alapú gazdaságfejlesztés tevékenység feltételeinek biztosítása közművelődési alapszolgáltatást.

Kérdés: A feladatellátó az alapszolgáltatás biztosítása során milyen tevékenységeket végez?

Válasz: A feladatellátó az alapszolgáltatás biztosítása érdekében programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú használatához.

Kérdés: Milyen közművelődési szakmai tartalmakat foglal magába a kulturális alapú gazdaságfejlesztés tevékenység feltételeinek biztosítása közművelődési alapszolgáltatás?

Válasz: A helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő programokkal; az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező helyi gazdaság fejlesztéssel; a kulturális terület- és településfejlesztéssel, a helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, a kreatív iparral, a kulturális turizmussal; valamint az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú használatával kapcsolatos szakmai tevékenységeket.

Kérdés: Szedhető-e díj a kulturális alapú gazdaságfejlesztés tevékenység feltételeinek biztosítása közművelődési alapszolgáltatás igénybevételéért?

Válasz: A feladatellátó a kulturális alapú gazdaságfejlesztés közművelődési alapszolgáltatásért a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő programok, tevékenységek és szolgáltatások; az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező helyi gazdaságot fejlesztő programok tekintetében a résztvevőktől részvételi díjat nem szedhet, mert a közművelődési alapszolgáltatást a település lakossága korlátozás- és térítésmentesen veheti igénybe.

A feladatellátó a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programok, tevékenységek, szolgáltatások; valamint az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú használatának hozzásegítése szolgáltatásokért a résztvevőktől részvételi díjat nem szedhet.

Kérdés: Milyen követelményeket kell teljesítenie annak a személynek, aki részt vesz a kulturális alapú gazdaságfejlesztés feltételeinek biztosítása közművelődési alapszolgáltatás biztosításában?

Válasz: A feladatellátó a kulturális alapú gazdaságfejlesztés közművelődési alapszolgáltatást felsőfokú közművelődési szakképzettséggel, közgazdász, közösségi vagy civil szakember, kommunikációs- és médiaszakértő szakképzettséggel, vagy a vállalkozásfejlesztés, a gazdaságfejlesztés területén szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg.

Kérdés: Milyen feltételeket kell biztosítania a feladatellátónak a kulturális alapú gazdaságfejlesztés tevékenység feltételeinek biztosítása közművelődési alapszolgáltatás során?

Válasz: A közművelődési alapszolgáltatás megszervezésének helyszínén az alapszolgáltatás megvalósulásakor rendelkezésre kell állnia legalább 1 db, legalább 25 fő befogadására, közösségi események, rendezvények, tanácskozások, képzések megtartására egyaránt alkalmas többfunkciós helyiségnek, a helyiség méretének és funkciójának megfelelő számú asztalnak és széknek, korlátozás- és térítésmentesen igénybe vehető internet kapcsolatnak.

Kérdés: Hány alkalommal kell megvalósulnia évente a kulturális alapú gazdaságfejlesztés tevékenység alapszolgáltatásnak ahhoz, hogy a feladatellátó kimondhassa azt, hogy végzi a tevékenység feltételeinek biztosítása közművelődési alapszolgáltatást?

Válasz: A Kultv. a közművelődési alapszolgáltatások biztosításának minimálisan elvárt gyakoriságára, a csoportok számára, az események számára vonatkozóan nem tartalmaz szabályozást, mert a közművelődési alapszolgáltatások gyakoriságát a helyi társadalom sajátosságai, szükséglete, lakónépessége, a feladatellátó szervezet lehetősége határozza meg.

Kérdés: A feladatellátó melyik kormányzati funkción veszi számba a kulturális alapú gazdaságfejlesztés tevékenység feltételeinek biztosítása közművelődési alapszolgáltatással kapcsolatos kiadásait és bevételeit?

Válasz: A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerint a költségvetési szervek a kulturális alapú gazdaságfejlesztés tevékenység feltételeinek biztosítása közművelődési alapszolgáltatással kapcsolatos kiadásaikat és bevételeiket a konkrét esemény céljának, tartalmának megállapítását követően a 082094 kormányzati funkción számolhatják el abban az esetben, ha a kormányzati funkciót a közművelődési intézmény, települési önkormányzat Alapító Okirata tartalmazza.

A témakörrel kapcsolatos további kérdések feltehetők az NMI Művelődési Intézet megyei irodáiban dolgozó szakmai munkatársaknak, beküldhetők a titkarsag@nminkft.hu elektronikus levélcímre is.