Jelentkezési lap „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” Jász-Nagykun-Szolnok megyei háromnapos tanulmányútjára 2018. június 19-21. között

A jelentkezési lap kitöltése körülbelül 5 percet vesz igénybe

Ismertető

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a NMI Művelődési Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciuma a „Cselözösségek – aktív közösségi szerepvállalás” EFOP-1.3.1-15-2016-00001 kiemelt projekt keretében 18 megyére (Közép-magyarországi régió kivételével) kiterjedő háromnapos tanulmányút sorozatot szervez. A konzorcium megyénként összesen egy alkalommal, egy háromnapos, a célcsoportok számára ingyenes tanulmányutat szervez.

A tanulmányutak a hazai kulturális jó gyakorlatok, fenntartható tevékenységek megismertetését, a kulturális intézmények közötti kapcsolati háló kialakítását, valamint a szakmai együttműködések megerősítését hivatott elősegíteni. A rendezvénysorozat kiemelt célkitűzései között szerepel a közösségfejlesztésen, önkéntességen, esélyegyenlőségen, közösségi alapon működő intézményi modellek megismertetése, fenntartható tevékenységek bemutatása.

A rendezvényeken a házigazda megye kulturális intézményrendszerének jó gyakorlatai mellett helyszínlátogatásokkal, szakmai fórumokkal segítjük a hazai kulturális intézmények és civil szervezetek tapasztalatcseréjét.

A tanulmányutak résztvevői lehetnek:

– „A helyi identitás és kohézió erősítése” TOP-5.3.1-16 és TOP-6.9.2-16 közösségfejlesztő folyamatokat támogató felhívásra támogatási kérelmet benyújtó, ill. támogatott önkormányzatok, civil, egyházi és egyéb szervezetek, intézmények és azok munkatársai;

– közösségfejlesztő folyamatokat megvalósító önkormányzatok, civil, egyházi és egyéb szervezetek, intézmények és azok munkatársai;

– a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” projekt keretében mentorált kulturális intézmények és szervezetek képviselői, munkatársai;

– kulturális intézmények szakmai munkatársai;

– a kulturális intézményrendszer közösségfejlesztési folyamatok támogatására, közösségi kezdeményezések befogadására történő felkészítése érdekében, a kapcsolódó képzéseken részt vevő személyek.

 

Adatkezelési tájékoztató

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. egyedülálló szervezeti kereteivel, országos és határokon átívelő partneri hálózatával, korszerű tudásanyagot mozgósító szakembergárdájával a kulturális alapellátás operatív bázisszervezeteként működik.

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatásait természetes személyek is igénybe vehetik, így a rájuk vonatkozó információk személyes adatoknak minősülnek. Erre tekintettel társaságunk közzéteszi az alábbi adatkezelési tájékoztatót.

 1. Adatkezelési tájékoztató
Az adatkezelés célja „Cselekvő közösségek- aktív közösségi szerepvállalás” (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) projekt „Háromnapos belföldi tanulmányút” programsorozaton történő részvétel dokumentálása
Adatkezelő NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
1027 Budapest, Csalogány utca 47-49.e-mail: titkarsag@nminkft.hu, telefon: 06 1 611 7500
Adatfeldolgozó ÍV Produkció Kommunikációs és Rendezvényszervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

4033 Debrecen, Rába u. 5.

e-mail: zambori.tamas72@gmail.com, telefon: +36 20289 9181

Címzett (az a szerv, amellyel a személyes adatot közli az Adatkezelő) Emberi Erőforrások Minisztériuma

1051 Budapest, Arany János u. 6-8 telefon: +36 1 795 1100

Szabadtéri Néprajzi Múzeum

2000 Szentendre, Sztaravodai út, telefon: (26) 502 500

Országos Széchenyi Könyvtár

1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.

Telefon: +36 1 224 3700, +36 20 224 3700
Az adatkezelés jogalapja az érintett kifejezett hozzájárulása
Az adatok tárolásának időtartama vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai „Cselekvő közösségek- aktív közösségi szerepvállalás” (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) című, Európai Unió által támogatott projekt elszámolási időszakának végéig, de legkésőbb 2022. szeptember 30-ig.

Tájékoztatom, hogy személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Kezelt adatok köre név (vezetéknév, keresztnév), lakcím, e-mail cím, telefonszám, rendezvényeken készült egyéni fotók

 

 1. Önt az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:
 2. Az Ön hozzáférési joga

Ön tájékoztatást, visszajelzést kérhet az Adatkezelőtől, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben az adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a kezelt személyes adataihoz, illetve az alábbi információkhoz:

 • az adatkezelés célja;
 • az Ön személyes adatainak kategóriái;
 • azon személyek vagy szervek, szervezetek, akikkel vagy amelyekkel az Ön személyes adatait közölték vagy közölni fogják;
 • az Ön személyes adatai tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen;
 • az Ön panasztételi joga a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz;
 • az adatok forrása.

 

 1. Az Ön helyesbítéshez való joga

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve Ön kérheti hiányos személyes adatainak kiegészítését.

 1. Az Ön törléshez való joga

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, különösen akkor,

 • ha Ön visszavonja személyes adatai kezelésre vonatkozó hozzájárulását;
 • az Ön adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy kezelte;
 • ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • ha az Ön adatait jogellenesen kezelték.

 

 1. Az Ön joga az adatkezelés korlátozásához

Az Ön kérésére az Adatkezelő korlátozza a személyes adataira vonatkozó adatkezelést.

 1. Az Ön joga az adathordozhatósághoz

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 1. Az Ön joga a tiltakozáshoz

Ön tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az Adatkezelő azokat az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül kezeli.

 1. Az Ön joga a hozzájárulás visszavonásához

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan.

Ön a fenti jogait az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. részére eljutatott kérelem útján gyakorolhatja, a kérelem tárgyában kérem, tüntesse fel a „Cselekvő közösségek- aktív közösségi szerepvállalás” (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) projekt nevét is:

Postacím: 1027 Budapest, Csalogány utca 47-49.

E-mail: titkarsag@nminkft.hu

III. Tájékoztatom, hogy az Ön által közölt személyes adatokat az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. nem hozza nyilvánosságra, azokat az I. pontban meghatározott címzett(ek) kivételével harmadik személy részére nem továbbítja. Ez alól kivételt jelent a hatóság vagy bíróság megkeresése vagy jogszabály előírása alapján történő adattovábbítás.

 1. Panasz benyújtásának joga

Tájékoztatom, hogy amennyiben az Ön megítélése szerint társaságunk vagy a társaságunk által megbízott adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésével vagy feldolgozásával kapcsolatban, Ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

 

 1. Bírósághoz fordulás lehetősége

 

Önnek lehetősége van bírósághoz is fordulni társaságunkkal vagy társaságunk által megbízott adatfeldolgozóval szemben jogai megsértése esetén. Ennek érdekében eljárást indíthat az Ön döntése szerint vagy a Fővárosi Törvényszéken (postacím: 1363 Pf. 16., cím: 1055 Budapest, Markó utca 27., központi telefonszám: +36 1 354 6000, telefax: +36 1 354 6041) vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. Amennyiben az Ön szokásos tartózkodási helye nem Magyarországon található, hanem az Európai Unió más tagállamának területén, úgy a bírósági eljárást megindíthatja az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

 1. Részletes szabályok

Az Ön jogaira, jogai érvényesítésére irányadó részletes szabályokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelet (GDPR) 12-23. cikkei, valamint a 77-82. cikkei tartalmazzák.