Folytatódott a forrásteremtés módszereinek megismerése a megyében

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. a Művelődő közösségek Észak-Magyarországon EFOP-3.7.3.-16-2017-00148 pályázat részeként havi rendszerességgel találkoznak a megye kistelepülésein dolgozó szakemberek, akik a Művelődési Intézet munkatársaitól érdekes, hasznos és a mindennapi munkába is adaptálható előadásokat hallgatnak, valamint műhelymunkán, jó példákon keresztül a gyakorlatban is  megismerkednek a forrásteremtés lehetőségeivel.

Mint sok más megyében, ebben a térségben is a pénz és humánerőforrás-hiány miatt a legtöbb esetben nincs lehetőség pályázatíró cégek bevonására a településeken, ezért a közművelődési szakember feladata, hogy feltárja és éljen azokkal a pályázati lehetőségekkel, amelyek elősegítik a településen a közösségekért, kulturális életért végzett helyi munkát. Ehhez nyújt széles körű segítséget az egy éven át tartó képzés, amely az előadások mellett a gyakorlatra, tapasztalatcserére, jó példák megismerésére, kapcsolatépítésre és közös problémák megbeszélésére, megoldására helyezi a hangsúlyt.

A tréning tavaszi időszakában a „Kommunikáció és marketing” valamint a „Forrásteremtés és pályázatírás” (pályázati lehetőségek, NKA pályázat előkészítése, megírása) témákra került sor. A „Kommunikáció és Marketing I. II.” témakörök kapcsán Konczné Tegzes Erika módszertani referens, foglalkozásvezető beszélt a Kommunikáció gyakorlati alkalmazásáról a közösségi művelődés területén. A marketing folyamatáról, kitérve a szolgáltatásmarketing, gerillamarketing, viral marketing és kulturális marketing témakörökre. Szó esett a verbális és nem verbális jelekről, a kulturális és PR-marketing tevékenységről, annak felépítéséről, továbbá a marketingkommunikáció eszközeiről részletesen bemutatva a kulturális marketing és kulturális piac témaköröket.

Meghívott vendégelőadóként, a Cselekvő közösségek projekt egyik kulturális közösségfejlesztő mentora marketing fogásokat mutatott be a szakmán belül. Rátért a marketingkommunikáció és az arculattervezés megjelenési formáira. A szakember saját tapasztalatait is megosztotta a kollégákkal. Ezáltal lehetőség nyílt jó példák megismerésére, azok elemzésére és adaptálására. A beszélgetés eredménye a tapasztalatszerzés lett. A közösségfejlesztésben leginkább használatos és hasznos marketingelemeket műhelymunka keretében dolgozták fel. Egy fiktív település tavaszi ünnepköréből kiválasztott rendezvényt kellett megtervezni, majd előadni, használva a tanult marketingfogásokat. A többórás tréning kommunikációs és marketing gyakorlatok alkalmazásával zárult.

A következő foglakozáson a „Forrásteremtés és pályázatírás” témakör kapcsán Tóth Csaba megyei igazgató kiemelte, hogy ezeken a műhelynapokon az előadók az elméleti tudás megszerzése mellett nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorlati elemekre, interaktív játékos formulákra. Ismertette a közművelődéssel kapcsolatos hazai és uniós pályázati lehetőségeket. Áttekintették az éppen aktuális pályázati kiírásokat, megbeszélték a felmerülő kérdéseket, az intézményekre, közösségi színterekre vonatkozó szakmai kollégiumokhoz való pályázás feltételeit, eredményességének kritériumait. Felhívta a figyelmet a gyorsan változó feltételek nyomon követésére, a stratégiai gondolkodás, előretervezés fontosságára, valamint az eredményesség érdekében a kapcsolattartás és tapasztalatcsere szükségességére. Hangsúlyozta a kulturális identitás erősítésének, a kistelepülések módszertani segítésének fontosságát és  a művelődő közösségek létrejöttének segítését.

Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, hogy a 15 főből álló csoport tagjai aktívan vesznek részt a képzésen, figyelmesen hallgatják az előadásokat, interaktívak, sokat kérdeznek és a gyakorlatias műhelymunkák alkalmával mindenki tudása szerint a lehető legtöbbet dolgozik Az együttműködési készségüket bizonyítja, hogy a kiscsoportos munka során minden alkalommal kreatívan, lényegre törően, jól átgondolva oldották meg a kitalált szituációkat, játékos feladatokat, szakmai nehézségeket.

A visszajelzések alapján a kollégáknak nagy segítséget nyújt a képzés, hiszen olyan információkat, tudást, és gyakorlati képzést kaptak, amelyet kivétel nélkül hasznosan tudnak a hétköznapi munkában alkalmazni, ezzel megteremtve a településük közművelődésére fordított anyagi forrásait.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.