„100 év, 100 fotó, 100 élet” – online nevezési lap

Adatkezelési tájékoztató

A Nemzeti Művelődési Intézet „100 év, 100 fotó, 100 élet” címmel közösségek, családok és egyének számára felhívást tett közé, azzal a céllal, hogy bemutassuk az elmúlt 100 éven átnyúló emberi kapcsolatok sokféleségét, elődaink történeteit az 1920-as évektől napjainkig.

A felhívás alapján a résztvevőkre vonatkozó információk személyes adatoknak minősülnek. Erre tekintettel társaságunk közzéteszi az alábbi adatkezelési tájékoztatót.

Tájékoztatom, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, a személyes adatok kezelése az Ön hozzájárulásán alapul.

 

 1. Adatkezelési tájékoztató
Az adatkezelés célja A 100 év, 100 fotó, 100 élet című felhívásra érkező anyagok bemutatása, nyilvánosság körében történő megismertetése, népszerűsítése
Adatkezelő neve, elérhetőségei NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
6065 Lakitelek, Felsőalpár sor 3.e-mail: titkarsag@nmi.hu
Az adatkezeléssel kapcsolatban további tájékoztatást nyújtó személy neve, elérhetőségei Erdélyi Erzsébet
erdelyi.erzsebet@nmi.hu
telefon: +36 20/282-7996
Adatfeldolgozó neve, elérhetőségei Erdélyi Erzsébet
erdelyi.erzsebet@nmi.hu
telefon: +36 20/282-7996
Az adatkezelés jogalapja az érintett kifejezett hozzájárulása
Az adatok tárolásának időtartama vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai A felhívás lezárásáig
Tájékoztatjuk, hogy Ön bármikor visszavonhatja a személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulását.Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. törli a személyes adatokat, ha ·         az adatok kezelése jogellenes;

·         Ön kéri a törlést, vagy visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

·         az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

·         az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

·         azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte;

·         ha azokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy hazai jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Kezelt adatok köre A felhívásra jelentkező neve, lakcíme, elérhetőségei, adóazonosító jele, képmás, hangfelvétel, képmás- és hangfelvétel a kapcsolódó programok során.

 

 1. Önt az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:
 2. Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatok kezeléséről

Ön visszajelzést kérhet az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.-től, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Ön tájékoztatást kérhet az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.-től, hogy

 • az Ön személyes adatai közül melyeket kezeli, illetve az adatfeldolgozó mely személyes adatokat dolgozza fel;
 • az adatok kategóriáiról;
 • az adatok forrásáról;
 • az adatkezelés céljáról;
 • az adatkezelés jogalapjáról;
 • az adatkezelés időtartamáról (az személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról);
 • az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről;
 • az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről (a jogszabályi feltételek fennállása esetén az esetleges adatvédelmi incidensről az NMI NKft. az Ön külön, erre irányuló kérelme nélkül is tájékoztatja Önt);
 • azon személyek vagy szervek, szervezetek (címzettek) nevéről és elérhetőségéről, akikkel vagy amelyekkel az Ön személyes adatait közölték vagy közölni fogják, az adattovábbítás jogalapjáról;
 • azon jogairól, hogy Ön kérelmezheti az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.-től a személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását vagy az adatok kezelésének korlátozását, az adathordozást;
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz benyújtandó panasz, illetve a bírósághoz fordulás lehetőségéről.

Ön másolatot kérhet az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. által kezelt személyes adatairól.

 1. Az Ön helyesbítéshez való joga

Ön kérheti, hogy az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. haladéktalanul helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve Ön kérheti hiányos személyes adatainak kiegészítését.

 1. Az Ön törléshez való joga

Ön kérheti, hogy az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. haladéktalanul törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, különösen akkor,

 • ha Ön visszavonja a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét;
 • ha az Ön adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. gyűjtötte vagy kezelte;
 • ha az Ön adatait jogellenesen kezelték, például az Ön hozzájárulása nélkül;
 • ha az Ön adatainak törlését jogszabály írja elő;
 • ha a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön olyan adat törlését kéri, amelyet az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. nyilvánosságra hozott, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. megtesz minden ésszerűen elvárható intézkedést, amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatai törlésre kerüljenek.

 1. Az Ön joga az adatkezelés korlátozásához

Az Ön kérésére az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. korlátozza a személyes adataira vonatkozó adatkezelést.

 1. Az Ön joga az adathordozhatósághoz

Ön kérheti, hogy az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Ön a fenti jogait az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. részére, személyesen, elektronikus vagy postai úton eljutatott kérelem útján gyakorolhatja:

Cím: NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 6065 Laktelek, Felsőalpár sor 3.

E-mail: titkarsag@nmi.hu

III. Tájékoztatom, hogy az érintett személyes adatokat – a megnyitón és az eredményhirdetés alkalmával készült kép-, hang- és filmfelvételek kivételével – az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. nem hozza nyilvánosságra, azokat harmadik személy részére nem továbbítja, az I. pontban esetlegesen megjelölt címzett(ek)en kívül. Ez alól kivételt jelent a hatóság vagy bíróság megkeresése, vagy a jogszabály előírása alapján történő adattovábbítás.

 1. Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. és megbízottja (az Adatfeldolgozó) az Ön hozzájárulása alapján a program során fényképet, hangfelvételt, videó felvételt készíthet Önről. Az Ön hozzájárulása alapján az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. az Önről készült fénykép-, hang- és filmfelvételeket (a továbbiakban együtt: felvételek) szabadon felhasználhatja a felhívás dokumentálásához. A felvételek szabad felhasználása kiterjed többek között az alábbiakra:
 • a felvételek nyilvános megjelentetése (nyilvánosságra hozatala), különösen:
  • az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. nmi.hu internetes honlapján
  • az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. galériáiban, nyilvános kiadványaiban, módszertani anyagaiban
  • sajtóanyagokban, média megjelenésekben
  • a Nemzeti Művelődési Intézet munkáját bemutató, népszerűsítő tájékoztató és promóciós anyagokban, többek között cikkek vagy filmrészletek, fényképek vagy az Ön közreműködésével megvalósított események leközlésével
 • a felvételek többszörözése, számítógéppel és elektronikus adathordozón történő másolása
 • a felvételek terjesztése
 • a felvételek átdolgozása szerkesztéssel.
 1. Tájékoztatom, hogy az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. a fénykép-, hang- és videó felvételeket kereskedelmi célokra nem használja fel.
 1. Panasz benyújtásának joga

Tájékoztatom, hogy amennyiben az Ön megítélése szerint társaságunk vagy társaságunk által megbízott adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésével vagy feldolgozásával kapcsolatban, Ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

VII. Bírósághoz fordulás lehetősége

Önnek lehetősége van bírósághoz is fordulni társaságunkkal vagy társaságunk által megbízott adatfeldolgozóval szemben jogai megsértése esetén. Ennek érdekében pert indíthat az Ön döntése szerint vagy a Fővárosi Törvényszéken (postacím: 1363 Pf. 16., cím: 1055 Budapest, Markó utca 27., központi telefonszám: +36 1 354 6000, telefax: +36 1 354 6041) vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. Amennyiben az Ön szokásos tartózkodási helye nem Magyarországon található, hanem az Európai Unió más tagállamának területén, úgy a bírósági eljárást megindíthatja az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

VIII. Részletes szabályok

Jogaira, jogai érvényesítésére irányadó részletes szabályokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelet (GDPR) 12-23. cikkei, valamint a 77-82. cikkei és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14-23.§-ai tartalmazzák.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.