Az Országgyűlés 2017-ben módosította a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényt (Kultv.), mely 2018. január 2-től lépett hatályba.

A jogszabály változásából következően a közművelődési tevékenység támogatását kötelező feladatként ellátó települési önkormányzatok 2018-ban a korábbi évekhez képest több alkalommal tárgyalnak közművelődési napirendet. A közművelődési tevékenységet alapfeladatként ellátó közművelődési intézmények, a közművelődési szakemberek, a közművelődési feladatot közművelődési megállapodással ellátó szervezetek, a közművelődési célú egyesületek is fokozottan figyelnek az őket érintő teendők megoldására.

Aktuális cikkünkben a hagyományos közösségi értékek átörökítése témakört dolgozzuk fel.

Kérdés: A Kultv.-ben holt található a hagyományos közösségi értékek átörökítése feltételeinek biztosítása közművelődési alapszolgáltatás?

Válasz: A Kultv. 76. § (1) szerint a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. A (2) bekezdés szerint a települési önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatát a közművelődési alapszolgáltatások – a települési önkormányzat eltérő adottságaira figyelemmel történő – megszervezésével, pénzügyi támogatás biztosításával, valamint a közművelődés helyi lakossági képviseletének biztosítása révén látja el. A (3) bekezdés tartalmazza a közművelődési alapszolgáltatások felsorolását, melynek d) pontja nevesíti a hagyományos közösségi értékek átörökítése feltételeinek biztosítása közművelődési alapszolgáltatást.

Kérdés: A feladatellátó az alapszolgáltatás biztosítása során milyen tevékenységeket végez?

Válasz: A feladatellátó az alapszolgáltatás biztosítása érdekében programot, tevékenységet, szolgáltatást szervez, támogatja a megvalósítást, szervezi az állami, nemzeti, társadalmi és helyi ünnepeket, közösséget működtet.

Kérdés: Milyen közművelődési szakmai tartalmakat foglal magába a hagyományos közösségi értékek átörökítése feltételeinek biztosítása közművelődési alapszolgáltatás?

Válasz: A helytörténettel, népművészettel, népi iparművészettel, a település kulturális örökségével kapcsolatos csoportok, szakkörök, klubok működését; a települési értéktárak kialakítását, gondozását; a települési értékek bemutatását és népszerűsítését; az anyanyelvápolást; a nemzeti, európai és egyetemes kultúra, a külhoni nemzetrészek kulturális értékeinek megismertetését; a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetését, az ünnepek kultúrájának gondozását.

Kérdés: Melyek térítésmentesek, melyek költségtérítésesek és melyek részvételi díjasok a hagyományos közösségi értékek átörökítése szolgáltatások feltételeinek biztosítása közül a közművelődési alapszolgáltatásban?

Válasz: A következő helyi alkalmai szolgáltatásokat a település lakossága korlátozás nélkül és térítésmentesen veheti igénybe: a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, az értéktárak kialakítása, gondozása, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programok, az ünnepek kultúrájának gondozása, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepeken való részvétel.

Kérhető.közvetlen költségek megtérítése kérhető: a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoport, szakkör, klub működtetése esetén; az anyanyelv ápolási programoknál és szolgáltatásoknál.

A feladatellátó részvételi díjat szedhet.résztvevőktől: a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális értékeinek megismertetése, valamint a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése szolgáltatások esetében.

Kérdés: Milyen követelményeket kell teljesítenie annak, aki részt vesz a hagyományos közösségi értékek átörökítése szolgáltatások feltételeinek biztosítása közművelődési alapszolgáltatás biztosításában?

Válasz: A feladatellátó felsőfokú közművelődési szakképzettséggel, néprajz alapszakos vagy mesterszakos bölcsész, kulturális antropológus vagy pedagógus szakképzettséggel, népi előadó- és tárgyalkotó művész, népi iparművész címmel; a művészet vagy a közművelődés terén állami kitüntetéssel vagy elismeréssel, vagy a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése területén tapasztalattal rendelkező személy bevonásával valósítja meg a hagyományos közösségi értékek átörökítése szolgáltatások feltételeinek biztosítása közművelődési alapszolgáltatást.

Kérdés: Milyen feltételeket kell biztosítania a feladatellátónak a hagyományos közösségi értékek átörökítése szolgáltatások feltételeinek biztosítása közművelődési alapszolgáltatás során?

Válasz: A közművelődési alapszolgáltatás megszervezésének helyszínén az alapszolgáltatás megvalósulásakor rendelkezésre kell állnia a helyiségnek, megfelelő számú asztalnak és széknek, a bemutatók, előadások megtartására alkalmas prezentációs eszköznek, audiovizuális anyagok lejátszására alkalmas eszköznek, alapvető oktatástechnikai eszközöknek. Az általános követelményeken túl a helyszínen elvárt a kézműves tevékenységek oktatására, végzésére alkalmas alkotóműhely, kiállítótér, előadó-művészeti csoportok próbáinak, előadásainak, ünnepségek megtartására alkalmas, játszóhellyel rendelkező helyiség; fény- és hangtechnikai eszköz, paraván, posztamens, installációs eszköz.

Kérdés: Hány alkalommal kell teljesülnie évente az alapszolgáltatásnak ahhoz, hogy a feladatellátó kimondhassa azt, hogy végzi a hagyományos közösségi értékek átörökítése közművelődési alapszolgáltatás feltételeinek biztosítása közművelődési alapszolgáltatást?

Válasz: A Kultv. a közművelődési alapszolgáltatások biztosításának minimálisan elvárt gyakoriságára nem tartalmaz szabályozást, mert a közművelődési alapszolgáltatások gyakoriságát a helyi társadalom sajátosságai, szükséglete, lakónépessége, valamint a feladatellátó szervezet lehetősége határozza meg.

Kérdés: A feladatellátó melyik kormányzati funkción veszi számba a hagyományos közösségi értékek átörökítése feltételeinek biztosítása közművelődési alapszolgáltatással kapcsolatos kiadásait és bevételeit?

Válasz: A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerint a költségvetési szervek a 82092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkción számolhatják el a hagyományos közösségi értékek átörökítése feltételeinek biztosítása közművelődési alapszolgáltatással kapcsolatos kiadásaikat és bevételeiket, abban az esetben, ha a kormányzati funkciót a közművelődési intézmény, települési önkormányzat Alapító Okirata tartalmazza.

A témakörrel kapcsolatos további kérdések feltehetők az NMI Művelődési Intézet megyei irodáiban dolgozó szakmai munkatársaknak, beküldhetők a titkarsag@nminkft.hu elektronikus levélcímre is.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.