A Nemzeti Művelődési Intézet XIII. stratégiai konferenciája

Adatkezelési tájékoztató

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: Művelődési Intézet) egyedülálló szervezeti kereteivel,
országos és határokon átívelő partneri hálózatával, korszerű tudásanyagot mozgósító szakembergárdájával a kulturális
alapellátás operatív bázisszervezeteként működik.

A Művelődési Intézet szolgáltatásait természetes személyek is igénybe vehetik, így a rájuk vonatkozó információk személyes
adatoknak minősülnek. Erre tekintettel társaságunk közzéteszi az alábbi adatkezelési tájékoztatót.

Tájékoztatjuk, hogy a „Jelentkezési lap” kitöltése önkéntes. Ön az adatlap kitöltésével hozzájárulását adja az abban megadott
személyes adatainak a Művelődési Intézet által történő kezeléséhez.

I. Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelés célja Közművelődés és jövőkép konferencia
Adatkezelő NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
6065 Lakitelek, Felsőalpár sor 3.
e-mail: titkarsag@nmi.hu, telefon: +36 20/235-8571
Az adatkezeléssel kapcsolatban további tájékoztatást nyújtó neve, elérhetőségei Szakmafejlesztési Igazgatóság, +36 20/282-7756, szakmafejlesztes@nmi.hu
Adatfeldolgozó igénybevétele (igen/nem) Igen
Adatfeldolgozó igénybevétele esetén annak neve, elérhetőségei, adatfeldolgozói tevékenysége Dextramedia Kft.
1037 Budapest, Kunigunda útja 18.
info@dextramedia.hu
Tevékenysége: adatgyűjtés
Az adatkezelés jogalapja Az érintett kifejezett hozzájárulása
Az adatok tárolásának időtartama vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. törli az Ön adatait, ha

 • az adatok kezelése jogellenes;
 • Ön kéri a törlést, vagy visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte;
 • ha azokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy hazai jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
Kezelt adatok köre

Az eseményre jelentkező:

 • neve (vezetéknév, keresztnév)
 • a képviselt szervezet neve
 • beosztása
 • telefonszáma
 • szállásigénye
 • e-mail címe
 • étkezési igényei
 • Egyetemi hallgatók esetében további kezelt adatok:
  • felsőoktatási intézmény neve
  • egyetemi szak megnevezése
II. Önt az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:
1. Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről

Ön visszajelzést kérhet az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.-től, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Ön tájékoztatást kérhet az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.-től,

illetve az alábbi információkhoz:

 • hogy az Ön személyes adatai közül melyeket kezeli, illetve az adatfeldolgozó mely személyes adatait dolgozza fel;
 • az adatok kategóriáiról;
 • az adatok forrásáról;
 • az adatkezelés céljáról;
 • az adatkezelés jogalapjáról;
 • az adatkezelés időtartamáról (az Ön személyes adatai tárolásának tervezett időtartamáról);
 • az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről;
 • az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről (a jogszabályi feltételek fennállása esetén az esetleges adatvédelmi incidensről az NMI NKft. az Ön külön, erre irányuló kérelme nélkül is tájékoztatja Önt);
 • azon személyek vagy szervek, szervezetek (címzettek) nevéről és elérhetőségéről, akikkel, vagy amelyekkel az Ön személyes adatait közölték vagy közölni fogják, az adattovábbítás jogalapjáról;
 • azon jogairól, hogy Ön kérelmezheti az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.-től személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását vagy az adatok kezelésének korlátozását, az adathordozást, és tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen;
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz benyújtandó panasz, illetve a bírósághoz fordulás lehetőségéről.

Ön másolatot kérhet az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. által kezelt személyes adatairól.

2. Az Ön helyesbítéshez való joga

Ön kérheti, hogy az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. haladéktalanul helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve Ön kérheti hiányos személyes adatainak kiegészítését.

3. Az Ön törléshez való joga

Ön kérheti, hogy az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. haladéktalanul törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, különösen akkor,

 • ha Ön visszavonja a személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulását;
 • az Ön adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. gyűjtötte vagy kezelte;
 • ha az Ön adatait jogellenesen kezelték, például az Ön hozzájárulása nélkül;
 • ha az Ön adatainak törlését jogszabály írja elő;
 • ha a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor;
 • ha Ön tiltakozik adatai kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön olyan adat törlését kéri, amelyet az adatkezelő nyilvánosságra hozott, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. megtesz minden ésszerűen elvárható intézkedést, amely ahhoz szükséges, hogy az Ön adatai törlésre kerüljenek.

4. Az Ön joga az adatkezelés elleni tiltakozáshoz
5. Az Ön joga az adatkezelés korlátozásához

Az Ön kérésére az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. korlátozza a személyes adataira vonatkozó adatkezelést.

6. Az Ön joga az adathordozhatósághoz

Ön kérheti, hogy az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Ön a fenti jogait az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. részére, személyesen, elektronikus vagy
postai úton eljutatott kérelem útján gyakorolhatja:

Cím: NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 6065 Lakitelek, Felsőalpár sor 3.
E-mail: titkarsag@nmi.hu

7. Hozzájárulás visszavonásához való jog

Bármikor visszavonhatja a támogatott képzésre való jelentkezését, valamint személyes adatainak kezelésére adott
hozzájárulását. Ebben az esetben az Adatkezelő a jelentkezéskor megadott személyes adatait törli a rendszeréből.

A felsorolt jogait a Művelődési Intézet részére eljutatott kérelem útján gyakorolhatja:

Postacím: 1027 Budapest, Csalogány utca 47-49.
E-mail: rendezveny@nmi.hu

III. Tájékoztatom, hogy az Ön által közölt személyes adatokat az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. nem hozza nyilvánosságra, azokat harmadik személy részére nem továbbítja, az I. pontban esetlegesen megjelölt címzett(ek)en kívül. Ez alól kivételt jelent a hatóság vagy bíróság megkeresése vagy jogszabály előírása alapján történő adattovábbítás.

IV. Panasz benyújtásának joga

Tájékoztatom, hogy amennyiben az Ön megítélése szerint társaságunk vagy a társaságunk által megbízott
adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésével
vagy feldolgozásával kapcsolatban, Ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

V. Bírósághoz fordulás lehetősége

Önnek lehetősége van bírósághoz is fordulni társaságunkkal vagy társaságunk által megbízott adatfeldolgozóval
szemben jogai megsértése esetén. Ennek érdekében pert indíthat az Ön döntése szerint vagy a
Fővárosi Törvényszéken (postacím: 1363 Pf. 16., cím: 1055 Budapest, Markó utca 27., központi telefonszám: +36 1 354 6000, telefax: +36 1 354 6041) vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. Amennyiben az Ön szokásos tartózkodási helye nem Magyarországon található, hanem az Európai Unió más tagállamának területén, úgy a bírósági eljárást megindíthatja az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

VI. Részletes szabályok

Az Ön jogaira, jogai érvényesítésére irányadó részletes szabályokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelet (GDPR) 12-23. cikkei, valamint a 77-82. cikkei és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14-23.§-ai tartalmazzák

Amennyiben nem tudja az adatkezelési tájékoztatónál bepipálni a jelölőnégyzetet, kérjük, frissítse az oldalt
a CTRL+SHIFT+R billentyűkombinációval vagy próbáljon meg másik böngészőt használni.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.