Online Jelentkezés a Nemzeti Művelődési Intézet Lázár Ervin Program keretein belül megvalósuló pedagógiai továbbképzési programjára

Adatkezelési tájékoztató

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Művelődési Intézet)
egyedülálló szervezeti kereteivel, országos és határokon átívelő partneri hálózatával, korszerű tudásanyagot mozgósító
szakembergárdájával a kulturális alapellátás operatív bázisszervezeteként működik.

A Művelődési Intézet szolgáltatásait természetes személyek is igénybe vehetik, így a rájuk vonatkozó információk
személyes adatoknak minősülnek. Erre tekintettel intézetünk közzéteszi az alábbi adatkezelési tájékoztatót.

Tájékoztatjuk, hogy a „Jelentkezési lap” kitöltése önkéntes. A jelentkezési lap kitöltésével hozzájárulását adja az
abban megadott személyes adatainak Művelődési Intézet által történő kezeléséhez.

I. Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelés célja Képzésre való jelentkezés. A jelentkező képzésben való részvételéhez szükséges információk, tájékoztatás nyújtása.
Adatkezelő NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 1027 Budapest,
Csalogány
utca 47-49. e-mail: titkarsag@nmi.hu
   
Az adatkezelés jogalapja az érintett kifejezett hozzájárulása
A személyes adatok címzettje(i) Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.
06 1 795 1200
Az adatok tárolásának időtartama vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai a képzésekre való jelentkezési határidő lejártáig
Tájékoztatjuk, hogy Ön bármikor visszavonhatja a támogatott képzésre való jelentkezését, valamint személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulását!
Kezelt adatok köre

A jelentkező:

 • neve (vezetéknév, keresztnév),
 • születési neve (vezetéknév, keresztnév),
 • anyja neve,
 • születési helye és ideje,
 • neme,
 • állampolgársága,
 • lakóhelyének és tartózkodási helyének címe,
 • telefonszáma,
 • e-mail címe,
 • társadalombiztosítási azonosító jele,
 • legmagasabb iskolai végzettsége.
   

II. Az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

Hozzáférési jog

Tájékoztatást, visszajelzést kérhet az Adatkezelőtől, hogy a személyes adatainak
kezelése
folyamatban van-e, és amennyiben az adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy
hozzáférést
kapjon
a kezelt személyes adataihoz,
illetve az alábbi információkhoz:

 • az adatkezelés célja;
 • személyes adatainak kategóriái;
 • azon személyek vagy szervek, szervezetek, akikkel vagy amelyekkel a személyes adatait közölték vagy közölni fogják;
 • a személyes adatai tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • kérelmezheti az Adatkezelőtől személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen;
 • panasztételi joga a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz;
 • az adatok forrása.
 
Helyesbítéshez való jog

Kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait, illetve kérheti hiányos személyes adatainak kiegészítését.

 
Törléshez való jog

Kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje személyes adatait, különösen akkor,

 • ha visszavonja a képzésre való jelentkezését, valamint személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulását;
 • ha adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy kezelte;
 • ha tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • ha adatait jogellenesen kezelték.
 
Adatkezelés korlátozásához való jog

Kérésére az Adatkezelő korlátozza a személyes adataira vonatkozó adatkezelést.

 
Adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 
Tiltakozáshoz való jog

Tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az Adatkezelő azokat kifejezett hozzájárulása nélkül kezeli.

 
Hozzájárulás visszavonásához való jog

Bármikor visszavonhatja a támogatott képzésre való jelentkezését, valamint személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulását. Ebben az esetben az Adatkezelő a jelentkezéskor megadott személyes adatait törli a rendszeréből.

A felsorolt jogait a Művelődési Intézet részére eljutatott kérelem útján gyakorolhatja:

Postacím: 1027 Budapest, Csalogány utca 47-49.
E-mail: kepzes@nmi.hu

III. Tájékoztatom, hogy személyes adatait a Művelődési Intézet nem hozza nyilvánosságra, azokat harmadik személy részére nem továbbítja.
Ez alól kivételt jelent a hatóság vagy bíróság megkeresése vagy jogszabály előírása alapján történő adattovábbítás.

 
IV. Panasz benyújtásának joga

Tájékoztatom, hogy amennyiben megítélése szerint intézetünk tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el személyes adatainak kezelésével vagy feldolgozásával kapcsolatban, panaszt nyújthat be Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: www.naih.hu

 
V. Bírósághoz fordulás lehetősége

Lehetősége van bírósághoz fordulni intézetünkkel szemben jogai megsértése esetén. Eljárást indíthat a Fővárosi Törvényszéken (postacím: 1363 Pf. 16., cím: 1055 Budapest, Markó utca 27., központi telefonszám: +36 1 354 6000, telefax: +36 1 354 6041) vagy
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. Amennyiben szokásos tartózkodási helye nem Magyarországon található, hanem az Európai Unió más tagállamának területén, úgy a bírósági eljárást megindíthatja szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

 
VI. Részletes szabályok

Jogaira, jogai érvényesítésére irányadó részletes szabályokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelet (GDPR) 12-23. cikkei, valamint a 77-82. cikkei tartalmazzák..

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.