Online Jelentkezés az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. képzéseire

A jelentkezési lap kitöltése körülbelül 10-15 percet vesz igénybe

 

Adatkezelési tájékoztató

 

Tisztelt Jelentkező!

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: Művelődési Intézet) egyedülálló szervezeti kereteivel, országos és határokon átívelő partneri hálózatával, korszerű tudásanyagot mozgósító szakembergárdájával a kulturális alapellátás operatív bázisszervezeteként működik.

A Művelődési Intézet szolgáltatásait természetes személyek is igénybe vehetik, így a rájuk vonatkozó információk személyes adatoknak minősülnek. Erre tekintettel társaságunk közzéteszi az alábbi adatkezelési tájékoztatót.

A Művelődési Intézet az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával szakmai képzéseket hirdet közművelődési szakemberek és leendő közművelődési szakemberek számára támogatott formában. Az előzetes jelentkezések alapján történik a résztvevők kiválasztása és kiértesítése, ezért a jelentkezés nem jelenti automatikusan a csoportba történő felvételt.

Tájékoztatjuk, hogy a „Jelentkezési lap” kitöltése önkéntes. Ön az adatlap kitöltésével hozzájárulását adja az abban megadott személyes adatainak a Művelődési Intézet által történő kezeléséhez.
I. Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelés célja Képzésre való jelentkezés. A jelentkező képzésben való részvételéhez szükséges információk, tájékoztatás nyújtása.
Adatkezelő NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
1027 Budapest, Csalogány utca 47-49. e-mail: titkarsag@nmi.hu, telefon: 06 1 611 7500
Az adatkezelés jogalapja az érintett kifejezett hozzájárulása
A személyes adatok címzettje(i) NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
1027 Budapest, Csalogány utca 47-49. e-mail: titkarsag@nmi.hu, telefon: 06 1 611 7500
Az adatok tárolásának időtartama vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai a képzésekre való jelentkezési határidő lejártáig
a képzésekre való jelentkezési határidő lejártáig
Tájékoztatjuk, hogy Ön bármikor visszavonhatja a támogatott képzésre való jelentkezését,
valamint személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulását!
Kezelt adatok köre A képzésre Jelentkező:

 • neve (vezetéknév, keresztnév),
 • születési neve (vezetéknév, keresztnév),
 • anyja neve,
 • születési helye és ideje,
 • neme,
 • állampolgársága,
 • lakóhelyének és tartózkodási helyének címe,
 • telefonszáma,
 • e-mail címe,
 • adóazonosító jele,
 • társadalombiztosítási azonosító jele,
 • legmagasabb iskolai végzettsége.

II. Az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

 1. Hozzáférési jog

Tájékoztatást, visszajelzést kérhet az Adatkezelőtől, hogy a személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és amennyiben az adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy
hozzáférést kapjon
a kezelt személyes adataihoz, illetve az alábbi információkhoz:

 • az adatkezelés célja;
 • személyes adatainak kategóriái;
 • azon személyek vagy szervek, szervezetek, akikkel vagy amelyekkel a személyes adatait közölték vagy közölni fogják;
 • a személyes adatai tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • kérelmezheti az Adatkezelőtől személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen;
 • panasztételi joga a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz;
 • az adatok forrása.

 

 1. Helyesbítéshez való jog

Kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait, illetve kérheti hiányos személyes adatainak kiegészítését.

 1. Törléshez való jog

Kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje személyes adatait, különösen akkor,

 • ha visszavonja a támogatott képzésre való jelentkezését, valamint személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulását;
 • ha adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy kezelte;
 • ha tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • ha adatait jogellenesen kezelték.
 1. Adatkezelés korlátozásához való jog

Kérésére az Adatkezelő korlátozza a személyes adataira vonatkozó adatkezelést.

 1. Adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 1. Tiltakozáshoz való jog

Tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az Adatkezelő azokat kifejezett hozzájárulása nélkül kezeli.

 1. Hozzájárulás visszavonásához való jog

Bármikor visszavonhatja a támogatott képzésre való jelentkezését, valamint személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulását. Ebben az esetben az Adatkezelő a jelentkezéskor megadott személyes adatait törli a rendszeréből.
A felsorolt jogait a Művelődési Intézet részére eljutatott kérelem útján gyakorolhatja:

Postacím: 6065 Lakitelek Pf. 53.

E-mail: kepzes@nmi.hu

III. Tájékoztatom, hogy személyes adatait a Művelődési Intézet nem hozza nyilvánosságra, azokat harmadik személy részére nem továbbítja. .
Ez alól kivételt jelent a hatóság vagy bíróság megkeresése vagy jogszabály előírása alapján történő adattovábbítás.

IV. Panasz benyújtásának joga

Tájékoztatom, hogy amennyiben megítélése szerint intézetünk tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el
személyes adatainak kezelésével vagy feldolgozásával kapcsolatban, panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

V. Bírósághoz fordulás lehetősége
Lehetősége van bírósághoz fordulni intézetünkkel szemben jogai megsértése esetén. Eljárást indíthat a Fővárosi Törvényszéken (postacím: 1363 Pf. 16., cím: 1055 Budapest, Markó utca 27., központi telefonszám: +36 1 354 6000, telefax: +36 1 354 6041) vagy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. Amennyiben szokásos tartózkodási helye nem Magyarországon található, hanem az Európai Unió más tagállamának területén, úgy a bírósági eljárást megindíthatja szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

VI. Részletes szabályok

VI. Részletes szabályok
Jogaira, jogai érvényesítésére irányadó részletes szabályokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelet (GDPR) 12-23. cikkei, valamint a 77-82. cikkei tartalmazzák

Amennyiben nem tudja az adatkezelési tájékoztatónál bepipálni a jelölőnégyzetet, kérjük, frissítse az oldalt a CTRL+SHIFT+R billentyűkombinációval vagy próbáljon meg másik böngészőt használni.

A jelentkezési űrlap kitöltéséhez kérjük, készítse elő a legmagasabb iskolai végzettségét igazoló dokumentumot! A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.