Online jelentkezés az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatott képzéseire

A jelentkezési lap kitöltése körülbelül 10-15 percet vesz igénybe

 

Adatkezelési tájékoztató

 

Tisztelt Jelentkező!

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: Művelődési Intézet) egyedülálló szervezeti kereteivel, országos és határokon átívelő partneri hálózatával, korszerű tudásanyagot mozgósító szakembergárdájával a kulturális alapellátás operatív bázisszervezeteként működik.

A Művelődési Intézet szolgáltatásait természetes személyek is igénybe vehetik, így a rájuk vonatkozó információk személyes adatoknak minősülnek. Erre tekintettel társaságunk közzéteszi az alábbi adatkezelési tájékoztatót.

A Művelődési Intézet az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával szakmai képzéseket hirdet közművelődési szakemberek és leendő közművelődési szakemberek számára támogatott formában. Az előzetes jelentkezések alapján történik a résztvevők kiválasztása és kiértesítése, ezért a jelentkezés nem jelenti automatikusan a csoportba történő felvételt.

Tájékoztatjuk, hogy a „Jelentkezési lap” kitöltése önkéntes. Ön az adatlap kitöltésével hozzájárulását adja az abban megadott személyes adatainak a Művelődési Intézet által történő kezeléséhez.

 1. Adatkezelési tájékoztató
Az adatkezelés célja Támogatott képzésre való jelentkezés. A jelentkező támogatott képzésben való részvételéhez szükséges információk, tájékoztatás nyújtása.
Adatkezelő NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
1027 Budapest, Csalogány utca 47-49.e-mail: titkarsag@nminkft.hu, telefon: 06 1 611 7500
Az adatkezelés jogalapja az érintett kifejezett hozzájárulása
A személyes adatok címzettje(i) Emberi Erőforrások Minisztériuma

1054 Budapest, Akadémia u. 3.

06 1 795 1200

Az adatok tárolásának időtartama vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai a képzésekre való jelentkezési határidő lejártáig

Tájékoztatjuk, hogy Ön bármikor visszavonhatja a támogatott képzésre való jelentkezését, valamint személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulását!

Kezelt adatok köre A képzésre Jelentkező:

neve (vezetéknév, keresztnév),
születési neve (vezetéknév, keresztnév),
anyja neve,
születési helye és ideje,
neme,
állampolgársága,
lakóhelyének és tartózkodási helyének címe,
telefonszáma,
e-mail címe,
adóazonosító jele,
társadalombiztosítási azonosító jele,
legmagasabb iskolai végzettsége.

 

 1. Önt az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:
 2. Az Ön hozzáférési joga

Ön tájékoztatást, visszajelzést kérhet az Adatkezelőtől, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben az adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a kezelt személyes adataihoz, illetve az alábbi információkhoz:

 • az adatkezelés célja;
 • az Ön személyes adatainak kategóriái;
 • azon személyek vagy szervek, szervezetek, akikkel vagy amelyekkel az Ön személyes adatait közölték vagy közölni fogják;
 • az Ön személyes adatai tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen;
 • az Ön panasztételi joga a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz;
 • az adatok forrása.

 

 1. Az Ön helyesbítéshez való joga

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve Ön kérheti hiányos személyes adatainak kiegészítését.

 1. Az Ön törléshez való joga

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, különösen akkor,

 • ha Ön visszavonja a támogatott képzésre való jelentkezését, valamint személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulását;
 • az Ön adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy kezelte;
 • ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • ha az Ön adatait jogellenesen kezelték.

 

 1. Az Ön joga az adatkezelés korlátozásához

Az Ön kérésére az Adatkezelő korlátozza a személyes adataira vonatkozó adatkezelést.

 1. Az Ön joga az adathordozhatósághoz

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 1. Az Ön joga a tiltakozáshoz

Ön tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az Adatkezelő azokat az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül kezeli.

 1. Az Ön joga a hozzájárulás visszavonásához

Ön bármikor visszavonhatja a támogatott képzésre való jelentkezését, valamint személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulását. Ebben az esetben az Adatkezelő a jelentkezéskor megadott személyes adatait törli a rendszeréből.

Ön a fenti jogait a Művelődési Intézet részére eljutatott kérelem útján gyakorolhatja:

Postacím: 1027 Budapest, Csalogány utca 47-49.

E-mail: kepzes@nminkft.hu

III. Tájékoztatom, hogy az Ön által közölt személyes adatokat a Művelődési Intézet nem hozza nyilvánosságra, azokat harmadik személy részére nem továbbítja. Ez alól kivételt jelent a hatóság vagy bíróság megkeresése vagy jogszabály előírása alapján történő adattovábbítás.

 1. Panasz benyújtásának joga

Tájékoztatom, hogy amennyiben az Ön megítélése szerint társaságunk tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésével vagy feldolgozásával kapcsolatban, Ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

 

 1. Bírósághoz fordulás lehetősége

 

Önnek lehetősége van bírósághoz is fordulni társaságunkkal szemben jogai megsértése esetén. Ennek érdekében eljárást indíthat az Ön döntése szerint vagy a Fővárosi Törvényszéken (postacím: 1363 Pf. 16., cím: 1055 Budapest, Markó utca 27., központi telefonszám: +36 1 354 6000, telefax: +36 1 354 6041) vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. Amennyiben az Ön szokásos tartózkodási helye nem Magyarországon található, hanem az Európai Unió más tagállamának területén, úgy a bírósági eljárást megindíthatja az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

 1. Részletes szabályok

Az Ön jogaira, jogai érvényesítésére irányadó részletes szabályokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelet (GDPR) 12-23. cikkei, valamint a 77-82. cikkei tartalmazzák.

Amennyiben nem tudja az adatkezelési tájékoztatónál bepipálni a jelölőnégyzetet, kérjük, frissítse az oldalt a CTRL+SHIFT+R billentyűkombinációval vagy próbáljon meg másik böngészőt használni.

 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.