Színháziskola

Színháziskola – 30 órás továbbképzés (Távoktatási formában)

Távoktatás keretében megvalósuló szakmai továbbképzés indul színházat, előadó-művészetet szerető és értő generáció kinevelése érdekében támogatott formában.

A képzés célja

A Színháziskola – 30 órás továbbképzés célja, hogy segítséget nyújtson a résztvevőknek abban, hogy hogyan válasszák ki a diákok életkorának, igényeinek és a lehetőségeknek megfelelő előadó-művészeti produkciót és azt hogyan dolgozzák fel diákokkal. A képzés keretében tapasztalattal rendelkező drámapedagógus és előadó-művészeti szakemberek adnak módszertani segítséget a látogatásra való felkészítésben, majd a megtekintett produkció közös feldolgozására, a tanulók befogadói magatartásának fejlesztésére.

Ajánljuk a továbbképzési programot a pedagógusok számára, mert

– távoktatási formában végezhető el, így minden résztvevő az életritmusának megfelelő ütemben végezheti el a képzést legkésőbb június 15-ig.

– a 277/1997. (XII.22.) sz. Kormányrendelet szerint akkreditált pedagógus-továbbképzési program, amely a pedagógusok részére a hétévenkénti kötelező 120 órányi továbbképzési kötelezettség keretébe beleszámítható 30 órában,

– a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Rendszerben minősítéssel rendelkező szakmai továbbképzés (Engedélyszám: 12/84/2019), amely pedagógusok részére tanúsítvánnyal zárul, más résztvevők számára részvételi igazolást ad,

– a képzés térítésmentes,

– első kézből értesülhetnek a Lázár Ervin Programról, amelyet a Magyar Kormány 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozatában fogadott el. A Lázár Ervin program szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1-8.  évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának lehetőségét,

– a Lázár Ervin Program keretében elérhető ingyenes előadó-művészeti produkciók látogatásának igénybevételekor szakmai előnyt élveznek azok az iskolák, amelyek pedagógusai részt vesznek a Színháziskola című 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzésben, mivel ők már az életkori sajátosságokhoz jobban igazodó darabokat tudnak választani, és a feldolgozás módszereit is elsajátítják.

Ajánljuk a képzési programot mindenki más számára, aki érdeklődik az előadó-művészetek iránt, és munkájában, tevékenységében támogatja a színház, és tágabban az előadó-művészetek iránt fogékony generációk kinevelését. Így kulturális intézmények, önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak, oktatási és további intézmények, szervezetek nem pedagógus munkaköreiben tevékenykedő diplomás vagy legalább érettségivel rendelkező szakemberek részére egyaránt hasznos tartalommal rendelkeznek a képzések.

A pedagógusok a képzés elvégzéséről PAT akkreditált képzési tanúsítványt kapnak, a további résztvevők pedig részvételi igazolást.

Az online képzés felépítése és követelményrendszere

  1. tanulási egység: Előadó-művészeti alapismeretek I.

Főbb tartalmi elemek:

–      Bevezetés: A Színháziskola céljainak, a program részleteinek, módszereinek megismerése

–      Magyarország művelődési színterei,

–      az előadó-művészeti intézményhálózatot és annak működése,

–      az előadó-művészeti produkció létrehozásának fázisai,

–      az előadó-művészeti produkcióban részt vevők szerepköreit és feladatai,

–      az előadó-művészeti szimbólumrendszerét és azok értelmezése,

–      a viselkedéskultúra alapjait a különböző előadó-művészeti terekben.

Ismeretek ellenőrzésének módja: 20 kérdésből álló online teszt Moodle-ban (központilag összeállított teszt)

  1. tanulási egység: Előadó-művészeti alapismeretek II.

Főbb tartalmi elemek:

–      Az előadó-művészet ágazatai, időben zajló művészetek, művészet és nem művészet, terminológia, kulcsfogalmak.

–      Az előadó-művészeti szervezetek kulturális, gazdasági, jogi rendszere: ágazat, műfaj, fenntartó, topológia, szervezeti forma, funkció, küldetés.

–      Tájékozódás a prózai színház világában: a színházi szöveg, a színház terei, egyes műfajok/korszakok (pl. görög színház, commedia del arte, Shakespeare, kortárs dráma).

–      Tájékozódás a zenés színház (opera, musical), a bábszínház, cirkuszművészet: színházak, társulatok, előadások, emberek, szerepkörök.

–      Tájékozódás a tánc, zene és a művészeti határterületek, performansz, helyspecifikus műfajok világában.

–      Esélyegyenlőségi kérdőív kitöltése azzal a céllal, hogy tudjuk hogyan juthatnak el a korlátozott képességű tanulók is a színházba valamint, hogy értsük és tudjuk mit jelent fogyatékkal élni, hogyan lehet segíteni embertársainknak a nehézségek leküzdésében.

Ismeretek ellenőrzésének módja: 20 kérdésből (benne esélyegyenlőségi kérdések) álló online teszt Moodle felületen (központilag összeállított teszt)

  1. tanulási egység: Művészeti produkció megtekintése és feldolgozása I.

Főbb tartalmi elemek:

–      Plenáris előadások online megtekintése. Várható előadók:

       Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke

       Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkára

       Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója

       Závogyán Magdolna, a Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetője

       Juhász Erika, a Nemzeti Művelődési Intézet szakmafejlesztési igazgatója

– Előadó-művészeti produkció online megtekintése a Moodle felületen

Ismeretek ellenőrzésének módja: Feldolgozó feladatlap egyéni kitöltése a Moodle felületen a megtekintett művészeti produkció feldolgozására. A feladatlapot fel kell tölteni a Moodle felületre.

  1. tanulási egység: Előadó-művészeti produkciók feldolgozásának módszerei, záródolgozat készítése

Főbb tartalmi elemek:

–      Előadó-művészeti produkciók feldolgozásának módszerei

–      Záródolgozat elkészítése az alábbiak szerint:

A dolgozat műfaja, terjedelme: 5 oldalas esszé

Tartalma:

– A résztvevő milyen célokat tűz ki, mit és hogyan kíván tenni annak érdekében, hogy iskolájának/ifjúsági közösségeinek minden egyes tanulója/tagja legalább évente egyszer eljusson egy, az életkorának, kulturális befogadóképességének, érdeklődésének megfelelő olyan előadó-művészeti intézménybe, ahol színvonalas előadással találkozhat, pozitív élményeket szerezhet?

– Mit akar tenni annak érdekében, hogy közülük a lehető legtöbben megszeressék az előadó-művészeti helyszíneket és produkciókat?

Értékelési szempontok:

– a kitűzött célok reálisak, megvalósíthatók,

– a tervezett tevékenységek megfelelnek az érintett korosztály életkorának,

– a tervek összhangban vannak az érintett tanulócsoport/közösség jellemző kulturális szocializációjával,

– az esszé tartalmazza a program megvalósításához szükséges partneri kapcsolatok kiépítésére, az anyagi feltételek megteremtésére, valamint a családok bevonására vonatkozó konkrét elképzeléseket.

Ismeretek ellenőrzésének módja: min. 5 oldalas záródolgozat készítése és feltöltése a Moodle felületre. (központilag összeállított záró dolgozat sablonban)

Finanszírozás

A Színháziskola című 30 órás továbbképzés (engedélyszám: 12/84/2019) az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával valósul meg országos szinten a Lázár Ervin Program keretein belül támogatott formában. A továbbképzésen térítésmentesen vehetnek részt azok, akik a képzési csoportokba felvételt nyernek.

A képzést sikeresen elvégző résztvevők ingyenesen vehetnek részt egy Lakiteleken megvalósuló előadó-művészeti produkción várhatóan 2020. szeptemberében. A szakmai programhoz térítésmentesen biztosítjuk a különbuszos utazást, valamint egyszeri étkezés lehetőségét.

Csoportok és jelentkezés

A 2020. március 16. után jelentkező résztvevők számára távoktatási formában történik a Nemzeti Művelődési Intézet online oktatási felületén a MOODLE rendszerben a képzés.

Az online képzési csoportok min. 20 fővel indulnak, amelynek indulásáról a megyei képzési koordinátorok értesítik a résztvevőket.

A Színháziskola képzés induló távoktatási csoportjaiba 2020. március 30-tól folyamatosan várjuk a jelentkezéseket az online jelentkezési lap kitöltésével! A jelentkezés és a távoktatási csoportok indítása folyamatosan történik, kérjük, a lakhelye szerinti megyébe jelentkezzen. A jelentkezést követően a képzési koordinátor felveszi a kapcsolatot a jelentkezőkkel!

Jelentkezési lap

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.